Subscribe to our newsletter 

Chceš pracovať ako freelancer v Nemecku alebo v Rakúsku? Musíš si vybaviť nasledovné dokumenty

APM Digital

March 26, 2020

Často dostávame od našich freelancerov otázku, v  čom sa líšia podmienky práce na projekte v  Nemecku a  Rakúsku od tých na Slovensku. Okrem vyššieho hodinového rate-u a typu technológií využívaných na projektoch sú v  zahraničí upravené aj podmienky poskytovania služieb pre podnikateľov. Rozhodli sme sa preto spísať tie najdôležitejšie rozdiely.

Občania Slovenska môžu na základe oprávnenia na podnikanie, poskytovať služby aj v  iných krajinách Európskej únie. Toto podnikanie ale môže byť iba dočasné a prebieha len za podmienok stanovených v  tom štáte, v  ktorom bude vykonávané – v  našom prípade v  Nemecku alebo Rakúsku (podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady č. 2006/123/ES).

Takto sa to ma robit

Čo to v  praxi znamená? Freelanceri si teda nepotrebujú zakladať novú živnosť, prípadne spoločnosť s  ručeným obmedzením,  na dodávanie IT služieb v zahraničí. Postačí im živnosť /s.r.o. založená na Slovensku a to v  tom  prípade, ak spĺňajú všetky podmienky na daný predmet podnikania v  Nemecku alebo Rakúsku. Tu je potrebné skontrolovať napríklad vek podnikateľa alebo dosiahnuté vzdelanie. Podmienky na podnikanie v  IT sfére sú však v  oboch cudzích krajinách rovnaké ako na Slovensku. Pozitívom teda je, že v  prípade dodávania IT služieb (development, testing a pod.) žiadna prekážka nenastáva.

Veľmi dôležité je zdôrazniť aj dočasný charakter poskytovania služieb v  zahraničí. Táto skutočnosť sa posudzuje veľmi individuálne, pričom sa dbá najmä na početnosť, pravidelnosť a  trvanie poskytovania služieb. V  prípade, ak by sa jednalo o  často sa opakujúcu podnikateľskú činnosť, vyžaduje sa založenie živnosti v  danej krajine Európskej únie. So založením súvisí aj vznik daňovej a  odvodovej povinnosti v  danej krajine.

Banner Text

Okrem splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok je potrebné mať k  dispozícii tieto štyri dokumenty:

Takto sa to ma robit

1. Potvrdenie o  existencii práce/projektu, ktorú má živnostník vykonávať. Na tieto účely slúži napr. obchodná zmluva, zmluva o  dielo alebo objednávka služieb.
2. Doklad o  identite (občiansky preukaz alebo pas).
3. Osvedčenie o  živnostenskom oprávnení, ktoré preukazuje, že živnostník svoju podnikateľskú činnosť na Slovensku vykonáva najmenej dva mesiace.
4. Formulár PD A1 z  dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej/ právnickej osoby na územie Rakúska alebo Nemecka. Formulár vydáva Sociálna poisťovňa spravidla do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a  slúži ako potvrdenie, že po vykonaní práce na projekte v  Nemecku/Rakúsku sa živnostník/právnická osoba znovu vráti na Slovensko a tu bude pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti.

Spoločnosť APM Digital Solutions s.r.o. ti veľmi rada pomôže v  téme práce na projektoch v  Rakúsku alebo Nemecku a  prevedie ťa celým procesom. V prípade akýchkoľvek otázok neváhaj a kontaktuj nás!

Zdroje:
https://www.podnikajte.sk/zivnost/zivnost-praca-nemecko
https://www.podnikajte.sk/zivnost/slovenska-zivnost-sluzby-zahranicie