top of page

Ihr Partner für die digitale Transformation

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH DAJOV

V platnosti vom 1.1.2020

1. vodné ustanovania

 1. Spoločnosť APM Digital Solutions, sro, Martinčekova 17424/13, 821 01 Bratislava (ďalej ako "Sprostredkovateľ") v súlade so spoločenskou zmluvou a zapísanými predmetmi podnikania v Obchodnom registri úhradu).

 2. Dotknutou osobou je fyzická osoba alebo SZČO, ktorá udelila prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom využitia služieb sprostredkovateľa.

 3. Poskytovanie služieb sa riadi príslušnými ustanoveniami § 25 až § 28 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v jeho aktuálnom znení (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

 4. Právne vzťahy neupravené zákonom o službách zamestnanosti sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka bzw. zákona č. 40/1964 Zb. Obchodný zákonník.

2. podmienky SÚHLASU

 1. Sprostredkovateľ získava súhlas od Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov prostredníctvom formuláru s možnosťou voľby niektorého z nižšie uvedených účeýmioba s ktorý

 2. Dotknutá osoba v prípade zaškrtnutia kolónky / checkboxu vo formulári udeľuje sprostredkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovávaním osobných údašuje definova v rozsahu Na základe získaných údajov sa vytvára profil kandidáta, ktorý je využívaný na manuálne a automatizované vyhľadávanie vhodného zamestnania.

 3. Dotknutá osoba v prípade zaškrtnutia Stand Farbe nky / checkboxu vo formulári udeľuje sprostredkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovávaním osobných údajov v rozsahu definovanom nižšie na Účel poskytnutia tretím stranám s cieľom vyhľadania vhodného zamestnania, na obdobie 5 (piatich) rokov.

 4. Dotknutá osoba v prípade zaškrtnutia Stand Farbe nky / checkboxu vo formulári udeľuje sprostredkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovávaním osobných údajov v rozsahu definovanom nižšie na Účel zasielania personalizovaného newsletteru prostredníctvom e-mailu s informáciami o vhodných pracovných pozíciách, Na obdobie 5 (piatich) rokov.

 5. Dotknutá osoba zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.

 6. Rozsah poskytnutých osobných údajov na vyššie uvedené účely zahŕňa: meno a priezvisko, titul, adresa bydliska, telefonický kontakt, E-mailová adresa, dátum narodenia, fotografia, informácie o pracovných skúsenostiach ein iné informácie uvedené v životopise, motivačnom liste ein Profil LinkedIn dotknutej osoby .

 7. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla sprostredkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

 8. Po uplynutí doby udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov pre jednotlivé účely v bodoch 1 až 3 budú poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby zlikvidované, pokiaľ nedôjlasu

 9. Dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá svojich práv v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 10. Súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle bodu 2. a bodu 3. je nevyhnutným predpokladom pre možnosť sprostredkovateľa sprostredkovať dotknutej osobe zamestnanie.

 11. Spracovávanie údajov môže prebiehať aj v cloudových systémoch tretích strán v rámci Európskej Únie a Spojených štátov amerických.

bottom of page