top of page

Ihr Partner für die digitale Transformation

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Poskytovanie služieb personálneho poradenstva pre fyzické osoby

V platnosti vom 1.1.2020

1. vodné ustanovania

 1. Spoločnosť APM Digital Solutions, sro, Martinčekova 17424/13, 821 01 Bratislava (ďalej ako "Sprostredkovateľ") v súlade so spoločenskou zmluvou a zapísanými predmetmi podnikania v Obchodnom registri úhradu).

 2. Záujemca o zamestnanie Záujemcom o zamestnanie je uchádzač o zamestnanie, záujemca o zamestnanie alebo znevýhodnený uchádzač o zamestnanie v zmysle zákona č. 5/2004 Zz Zákon o službách zamestnanosti ao zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o službách zamestnanosti“).

 3. Sprostredkovanie zamestnania Sprostredkovanie zamestnania zahŕňa činnosť Sprostredkovateľa zameranú na vyhľadávanie pracovného miesta a ponúknutie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnaínie republik. Poskytovanie služieb sa riadi príslušnými ustanoveniami § 25 až § 28 Zákona o službách zamestnanosti v jeho aktuálnom znení. Právne vzťahy neupravené Zákonom o službách zamestnanosti sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

2. Podmienky poskytovania služieb

 1. Sprostredkovateľ zabezpečuje pre záujemcu zamestnanie u zamestnávateľa na základe overenia jeho odborných, jazykových a praktických skúseností a za týmto účelom má právo vyžadovať odídí

 2. Záujemca je povinný informovať sprostredkovateľa o svojej osobe, znalostiach a vedomostiach pravdivo a vedome ho neuviesť do omylu.

 3. Za sprostredkovanie zamestnania záujemcovi o zamestnanie nie sú účtované žiadne poplatky.

 4. Sprostredkovateľ nezodpovedá za dojednania záujemcu o zamestnanie a koncového zamestnávateľa nad rámec podmienok dojednaných v dohode o sprostredkovaní zamestnania, ktorú uzatvácom.

 5. Záujemca sa v prípade potreby v dohodnutom termíne dostaví k pohovorom alebo profesijným skúškam na požiadanie zamestnávateľa do kancelárie sprostredkovateľa.

 6. Záujemca sa zaväzuje dostaviť do sídla zamestnávateľa, resp. na dohodnuté miesto v.konu práce v de., ktor. bol dohodnut. ako de. nástupu na dohodnut. druh práce.

 7. Záujemca o zamestnanie je povinný overiť podmienky v uzatváranej pracovnej zmluve so sprostredkovaným koncovým zamestnávateľom s podmienkami dohody o sprostredkovaní zamestnania uzatvorenej so Sprostredkovateľom ein Sprostredkovateľa na prípadne rozdiely pred podpisom pracovnej zmluvy upozorniť preukázateľnou formou (písomne). Sprostredkovateľ v tomto prípade vstúpi do procesu a zjedná nápravu. V prípade opomenutia tejto povinnosti Sprostredkovateľ neuznáva žiadne prípadné neskoršie reklamácie a vylučuje zodpovednosť a plnenie za akékoľvek škody vyplývajúme

 8. Sprostredkovateľ nezodpovedá za rozdiely v dojednaniach pracovných podmienok medzi záujemcom o zamestnanie ein sprostredkovaným koncovým zamestnávateľom, na ktoré nemal Vplyv a ktoré vznikli mimo jeho činnosť obojstrannými dojednaniami medzi záujemcom o zamestania ein koncovým sprostredkovaným zamestnávateľom.

 9. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že nenavrhne záujemcovi uzavretie pracovného pomeru so zamestnávateľom, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti, že nesplní záväzky voči záujem Sprostredkovateľ pritom vychádza z takých zdrojov informácií a skúseností, ktoré sú mu všeobecne dostupné.

 10. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody vyplývajúce z prípadného neskoršieho predčasného ukončenia pracovného pomeru mezi záujemcom o zamestanie a sprostredkovaným koncovým zamestnávate

 11. Sprostredkovateľ neznáša náklady záujemcu o zamestnanie na dopravu do miesta výkonu zamestnania.

 12. Sprostredkovateľ neznáša náklady záujemcu o zamestnanie na ubytovanie, v prípade ak miesto výkonu práce je mimo trvalého bydliska záujemcu.

 13. Sprostredkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré by mohli vzniknúť záujemcovi o zamestnanie nesprostredkovaním zamestnania v dohodnutom termíne.

 14. Sprostredkovateľ sa vyhradzuje voči akýmkoľvek škodám, ktoré von mohli vzniknúť v uzatvorenom pracovnoprávnom vzťahu medzi záujemcom o zamestnanie a sprostredkovaným koncovým zamom.

bottom of page